Nghiên cứu, ứng dụng, chế tạo thiết bị chuyên dụng